info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu arıtma tesislerinin bulunmadığı yerleşim bölgelerinde oluşan evsel atık sular çevre kanunlarınca alıcı ortama atılmadan önce arıtılmak zorundadır. Arıtılmış sudaki parametreler çevre mevzuatında belirtilmiş olan ve alıcı ortama göre değişen deşarj standartlarına uygun olmalıdır.

ATIKSU_ENC/ENP biyolojik "paket arıtma" üniteleri 50 ila 1.000 kişilik nüfusa eşdeğer kapasitededir. Evsel atık sular ATIKSU_ENC/ENP paket arıtma ünitelerinde biyolojik olarak arıtıldıktan sonra deşarj edilir.

Kesikli çalışan paket atıksu arıtma tesislerindeki aşamalar kısaca aşağıdaki gibidir;

Doldurma: Dengeleme havuzundaki atık su besleme pompası ile paket tesise beslenir. Bu esnada blower çalıştırılarak tesise hava verilmeye başlanır.

Havalandırma: Paket tesis içindeki su seviyesi üst seviyeye ulaştığında su doldurma işlemi durdurulur. Su içerisindeki bakteri ve mikroorganizmaların kirlilikleri parçalaması için ihtiyaç duyduğu oksijen blower yardımıyla verilen hava ile temin edilir. Hava verme işlemi önceden belirlenen süre kadar devam eder.

Çöktürme: Havalandırma bitince su içerisindeki çamur çökelmeye başlar. Su fazı üste çamur fazı altta kalır.

Deşarj: Çökelme sonucunda üstte kalan arıtılmış su fazı pompa yardımıyla arıtılmış su deposuna alınır veya alıcı ortama deşarj edilir.

Tesiste oluşan fazla çamur miktarı çok azdır, gübre niteliğindeki bu çamur yılda bir kaç kez vidanjörle boşaltılıp uzaklaştırılır.

Kesikli aktif çamur prosesi; aktif çamur sistemleri arasında az alan kaplaması, enerji sarfiyatının düşük olması ve işletim kolaylığı nedeniyle tercih edilen bir prosestir. ATIKSU_ENC/ENP "Paket arıtma" sistemlerimizde arıtılmış su kirlilik değerleri “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlamaktadır.